persoonlijke urn

Persoonlijke urn

Uniek, stijlvol en bijzonder

Winkelwagen  Uw winkelwagen


persoonlijke natuursteen urnen met gravure

Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een
bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene
Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat
u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. U kunt onze voorwaarden hier in pdf-formaat vinden,
zodat u ze gemakkelijk kunt opslaan.

Artikel .1 Definities
1.1 Persoonlijkeurn.nl: MDST. B.V., gevestigd te Noordwijkerhout en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 53580133 , handelend onder de naam Persoonlijkeurn.nl.
1.2 Website: de website van Persoonlijkeurn.nl, te raadplegen via www.persoonlijkeurn.nl, en alle
bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Persoonlijkeurn.nl.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Persoonlijkeurn.nl en Klant, van welke
overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel .2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Persoonlijkeurn.nl zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor
Persoonlijkeurn.nl slechts bindend indien en voor zover deze door Persoonlijkeurn.nl uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard.

Artikel .3 Prijzen en verzendkosten/informatie op de website
3.1 Alle op de Website en in andere van Persoonlijkeurn.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn
inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn inclusief
verzendkosten.

Artikel .4 Informatie op de website
4.1 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Persoonlijkeurn.nl kan echter
niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige
informatie op de Website en in andere van Persoonlijkeurn.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.2 Persoonlijkeurn.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit.
4.3 Daar elke urn vervaardigd is uit natuurlijke materialen kan elk exemplaar in kleine mate afwijken van
hetgeen weergegeven op de website.

Artikel .5 Totstandkoming overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van
Persoonlijkeurn.nl en het voldoen aan de daarbij door Persoonlijkeurn.nl gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Persoonlijkeurn.nl onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste
gegevens zijn verstrekt, heeft Persoonlijkeurn.nl het recht om prijzen hierover aan te passen.

Artikel .6 Registratie
6.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, dient Klant zich te registreren via het registratieformulier
op de Website.
6.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie
kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
6.3 Klant dient zijn inloggegevens – zijn gebruikersnaam en wachtwoord – strikt geheim te houden.
Persoonlijkeurn.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat
een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account
van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
6.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij
zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Persoonlijkeurn.nl daarvan in kennis te stellen, zodat
Persoonlijkurn.nl gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel .7 Uitvoering overeenkomst/levertijd
7.1 Persoonlijkeurn.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
7.2 Op de Website wordt duidelijk omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden.
7.3 De levertermijn wordt duidelijk op de website omschreven. Indien geen levertermijn is overeengekomen,
dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
7.4 Indien Persoonlijkeurn.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant
daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst
kosteloos ontbinden.
7.5 Ondanks de inspanning van Persoonlijkeurn.nl om Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat
Klant een klacht heeft over de dienstverlening of producten van Persoonlijkeurn.nl. Persoonlijkeurn.nl raadt
Klant daarom aan geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij geconstateerde
gebreken binnen ene redelijke termijn aan Persoonlijkeurn.nl te melden (zie artikel 12 Garantie en
conformiteit).
7.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze
producten betreft, over op Klant. De producten zullen niet bij buren afgeleverd worden.
7.7 Persoonlijkeurn.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij
terugzending door Klant aan de verpakking of het product ontstaat.

Artikel .8 Herroepingsrecht
8.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de
Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Persoonlijkeurn.nl binnen 7 werkdagen na ontvangst
van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de
retourzending komen voor rekening van Klant. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending van het
product naar Klant zullen aan Klant worden terugbetaald.
8.2 De in lid 1 bedoelde herroepingstermijn is niet van toepassing op producten die door Persoonlijkeurn.nl tot
stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, zoals gepersonaliseerde urnen en/of
gegraveerde teksten etc.
8.3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit artikel door de producten binnen de daar
genoemde termijn retour te sturen aan Persoonlijkeurn.nl. Het retouradres is:
MDST B.V
T.a.v. Persoonlijkeurn.nl
Pletterij 1F
2211 JT Noorwijkerhout
8.4 Reeds door de consument betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen
nadat Persoonlijkeurn.nl van de ontbinding op de hoogte is gesteld worden terugbetaald aan Klant.

Artikel .9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De door Persoonlijkeurn.nl geleverde artikelen blijven eigendom van Persoonlijkeurn.nl totdat Klant het
voor de artikelen verschuldigde bedrag volledig aan Persoonlijkeurn.nl heeft voldaan.

Artikel .10 Betalingsmethoden
10.1 Klant dient betalingen aan Persoonlijkeurn.nl volgens de in de bestelprocedure op de Website aangegeven
betaalmethoden te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, andere betaling bij of na levering.
Persoonlijkeurn.nl bepaalt per bestelling welke betaalmethode(n) beschikbaar zijn. Algemene informatie over
de betaalmethoden wordt ook verstrekt op een informatiepagina die Klant kan raadplegen voordat hij het
bestelproces doorloopt.
10.2 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan
heeft Klant steeds het recht om ten minste 50 procent van het orderbedrag bij of na levering te betalen.
Persoonlijkeurn.nl bepaalt per bestelling welke betaalmogelijkheid betaling van ten minste 50 procent van het
orderbedrag bij of na levering beschikbaar is.
10.3 Eventuele door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging
van product te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.4 Bij niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden
tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de
kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
10.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant
overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.6 In de in lid 5 van dit artikel genoemde gevallen heeft Persoonlijkeurn.nl tevens het recht de Overeenkomst
of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen
of op te schorten, onverminderd het recht van Persoonlijkeurn.nl vergoeding te verlangen voor eventuele
schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan.

Artikel .11 Aansprakelijkheid
11.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Persoonlijkeurn.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die
Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer
echter meer bedragen dan 500 euro.
11.3 Aansprakelijkheid van Persoonlijkeurn.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –
maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Persoonlijkeurn.nl jegens klant geen
enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding
zou worden gebaseerd. De in artikel 9.2 en 9.3 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en
voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Persoonlijkeurn.nl
11.5 De aansprakelijkheid van Persoonlijkeurn.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Persoonlijkeurn.nl onverwijld en deugdelijk
schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Persoonlijkeurn.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Persoonlijkeurn.nl in staat is adequaat te reageren.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Persoonlijkeurn.nl
meldt.
11.7 In geval van overmacht is Persoonlijkeurn.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant
ontstane schade.

Artikel .12 Garantie en conformiteit
12.1 Klant komen de rechten met betrekking tot (wettelijke) garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 van het
Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Klant heeft op basis daarvan te allen tijde recht op een product dat, bij
normaal gebruik, de eigenschappen bezit die Klant op basis van de Overeenkomst mocht verwachten.
12.2 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant die een
natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf binnen een termijn van 2
maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt Persoonlijkeurn.nl daarvan in kennis te stellen. Is Klant een
natuurlijke persoon of rechtspersoon en beantwoordt het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst, dan
dient Klant binnen een termijn van 30 dagen nadat hij dit gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekkingen Persoonlijkeurn.nl daarvan in kennis te stellen.

Artikel .13 Klachtenprocedure
13.1 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van
Persoonlijkeurn.nl, kan hij bij Persoonlijkeurn.nl middels het contactformulier een klacht indienen.
13.2 Persoonlijkeurn.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven, dan zal Persoonlijkeurn.nl binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen een indicatie
geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van
Klant.

Artikel .14 Persoonsgegevens
14.1 Persoonlijkeurn.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde
privacy statement.

Artikel .15 Slotbepalingen
15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die
mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter te Amsterdam.
15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte
wordt gegeven.
15.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan,
mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan
gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

MDST B.V.
H.o.d.n. Persoonlijke urn
Pletterij 1f
2211 JT Noordwijkerhout

Telefoonnummer:0252-809898

E-mail: info@persoonlijkeurn.nl

KvK-nummer: 53580133
BTW-nummer: NL850935064B01